לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: 1 (טרקטור/ון)

אתם נמצאים בעמוד 23 מתוך: 36 עמודים.
שאלהתשובה
מה המשותף לשני התמרורים שלפניך?
שניהם ממליצים לנהג הרכב להאט את נסיעתו ולהגביר את הערנות.
מה המשותף לתמרורים אלו?
הם מוצבים רק באתרי עבודה.
מה המשמעות כשעל הכביש מסומן חץ צהוב ישר קדימה?
רק רכב ציבורי רשאי להמשיך בצומת הקרוב ישר קדימה.
מה המשפט הנכון?
נהג רכב חייב להתנהג באופן שלא יפגע בזכותו של אדם אחר לשימוש מלא בדרך.
מה הן הבעיות המיוחדות העומדות לפני נהג הרכב בלילה?
שדה (טווח) ראייה מוגבל, סינוור, אומדני מרחק לא נכונים.
מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?
שדה ראייה מצומצם והפעלה לא נוחה של הרכב.
מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?
בלימה לא נכונה, הימצאות גורמי (זרזי) החלקה על פני הכביש.
מה הן הסכנות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
עייפות ונטייה להירדמות של הנהג.
מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?
כל התשובות נכונות.
מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?
אבדן כושר הבלימה והתנגשות חזיתית. ירידה מהכביש.
מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה רצופה במשך שעות רבות?
עייפות וסכנת הירדמות של הנהג.
מה הן הסכנות והבעיות המיוחדות בחציית צמתים?
נקודות מפגש רבות בין כלי הרכב בתנועות שונות דרך הצומת.
מה הן הסכנות שיש להביא בחשבון בכביש שלפניך?
הופעת הולכי רגל או ילדים מבין המכוניות החונות.
מה הן הסכנות של סטייה פתאומית שלך מנתיב לנתיב בכביש?
סכנת פגיעה ברכב שלא ראית לפני הסטייה.
מה הן הפעולות שעליך לנקוט לפני ירידה מתוכננת לשול בדרך שאינה עירונית?
הסתכלות, בעיקר לאחור, איתות במחוון הכיוון והאטה מתונה.
מה הסיבה שהתמרורים שלפניך שונים בצורתם המיוחדת מיתר התמרורים?
כדי להבליטם וכדי להבחין בהם ולפרש אותם נכון גם בראות גרועה.
מה הסכנה המידית בקטע הדרך שלפניך?
הופעת רכב בשטח הנסתר מעיניך, הנוסע בנתיב נסיעתך.
מה הקשר בין מהירות הנסיעה למרחק העצירה של הרכב?
כשמהירות הרכב גבוהה יותר, יגדל מרחק העצירה של הרכב.
מה השלב הראשון בעלייה לכביש מהשול?
מתן אות במחוון הכיוון.
מה חובתם של הנוהגים ברכב, הנפגשים זה מול זה בדרך צרה ומישורית?
להאט ולהסיט את רכבם לשפת הכביש ואף מעבר לכך, כדי למנוע התנגשות.
מה חייב בעל רכב לעשות לגבי הפסקת השימוש ברכב לתקופה של יותר מחודש?
להודיע על כך לרשות הרישוי.
מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?
שהוא בקיא בהפעלת הרכב ובשימוש בו.
מה חייב הנהג לעשות תמיד לפני פניית פרסה שמאלה?
לוודא שהפנייה מותרת ושאין בה הפרעה לתנועה.
מה חייב נהג לעשות על פי הנראה בתמונה?
להאט ולהימין ככל האפשר.
מה יהיה סדר הפעולות הנכון בעת האטת מהירות הרכב?
האטה ושילוב להילוך נמוך.
מה יהיה קצב הנסיעה אחורנית?
אטי תמיד.
מה יעשה נהג הרכב כאשר הוא מתכוון לפנות ימינה?
יביא בחשבון אפשרות שרוכב האופניים יימצא בימינו בעת הפנייה, וינקוט אמצעים למניעת פגיעה בו.
מה יקרה אם המשקל על זרועות ההרמה ההידרוליות האחוריות יהיה גבוה מדי או רחוק מהטרקטור?
הגלגלים הקדמיים יתרוממו באוויר.
מה יש לוודא לפני ניתוק מחברי צינורות השמן ההידרולי מהמתקן או לפני ניתוק הציוד הנוסף המחובר לטרקטור?
שאין בהם לחץ שמן כלל.
מה מאפיין את הדרך אחרי התמרור המוצב?
אחריו יש דרכים העוברות באזור עירוני, הכולל שכונות מגורים, ובהן פעילות הולכי רגל.