לימוד תאוריה

מאגר שאלות לימוד תאוריה לרשיון בדרגה: C (משא כבד)

אתם נמצאים בעמוד 13 מתוך: 43 עמודים.
שאלהתשובה
האם קיימת חובה לסמן מטען החורג מחוץ לרכב?
כן. חובה לסמן מטען חורג בכל עת.
האם רשאי "רכב אטי" לנוע בדרך שמוצב בה התמרור?
לא.
האם רשאי נהג לשלוח מסרון (SMS) באמצעות הטלפון בזמן הנהיגה?
הדבר אסור לחלוטין, פסול ומסוכן.
האם רשאי שוטר לדרוש מנוהג ברכב לעבור "בדיקת אלכוהול"?
כן. השוטר רשאי לבקש מנהג לעבור בדיקת שכרות בכל עת.
האם רשאי שוטר להורות לנוהג ברכב המוביל מטען להביא את הרכב לתחנת שקילה לצורך שקילתו?
כן. שוטר רשאי להורות לנוהג ברכב המוביל מטען להביא את הרכב לשקילה במקום קרוב ככל האפשר.
האם רשאי שוטר להפסיק נסיעה של רכב המוביל מטען שלא בהתאם לחוק?
כן. שוטר רשאי להפסיק את נסיעת הרכב עד שיפורק המטען או עד שהעניין יוסדר בהתאם להוראות החוק.
האם רשאית רשות הרישוי להזמין בעל רישיון נהיגה להשתלמות בנהיגה?
כן, היא רשאית, על פי חוק.
האם רשאית רשות הרישוי לפסול או להתלות רישיון נהיגה של בעל רישיון נהיגה?
כן. הרשות רשאית לעשות זאת מטעמי כשירות נהיגה או כשירות רפואית.
האם רשאית רשות הרישוי לתת היתר לשימוש ברכב שמידותיו או משקלו יותר מן הקבוע בתקנות?
כן. רשות הרישוי רשאית לתת היתר כזה בתנאים מסוימים.
האם רשות הרישוי (משרד הרישוי) רשאית לעכב את חידוש רישיון נהיגה של בעל הרישיון החייב בתשלום קנס?
כן, בתנאי שהקנס הוטל עקב עבירת תעבורה.
האם שוטר רשאי לדרוש מנוהג ברכב לעבור בדיקת דם כדי לבדוק אם יש בדמו אלכוהול או סמים משכרים?
כן. שוטר רשאי לדרוש בדיקת דם אם היה לו חשד סביר שהנהג נוהג בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים.
האם שוטר רשאי להפסיק את נסיעתו של רכב שלא סומן כחוק או שהמטען לא הועמס עליו כחוק?
כן. שוטר רשאי לאסור את המשך הנסיעה עד שהמטען יסודר כחוק.
האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?
רשאי, אם הנהג אינו מוסר את שמו ומענו או אינו מציג את רישיונו כנדרש.
האם שתיית אלכוהול גורמת לנמנום?
כן.
האם תמרור זמני שמוצב לפי הוראת קצין משטרה הוא תמרור חוקי?
כן, הוא תמרור חוקי.
האם תמרור נייד שבידי חבר משמרות הזהירות בדרכים (הזה"ב) מחייב ציות של הנהג בכביש?
כן, זהו תמרור חוקי ועל הנהג לציית לו.
האם תרופות שניתן לקנות ללא מרשם רופא עלולות להשפיע לרעה על הנהיגה?
כן.
האם, לדעתך, מיקומה של המשאית בתוך העקומה נכון?
לא. נהג המשאית אינו שומר על ימין הדרך והוא מהווה סכנה ממשית לכל רכב הבא ממולו.
האם, לדעתך, מיקומו של הרכב הלבן בתוך העקומה נכון?
לא. הרכב קרוב למרכז הכביש והוא מהווה סכנה לכלי הרכב הבאים ממולו.
הגדר "חנייה":
העמדת רכב לזמן כלשהו שלא לשם העלאת אנשים או הורדתם או טעינת מטען או פריקתו מיד, ללא הפסקות.
הגדר "כביש חד-סטרי":
כל כביש שתנועת כלי רכב מותרת בו בכיוון אחד בלבד.
הגדר "סרן", ברכב:
ציר או מערכת צירים לרוחב הרכב שעליהם מורכבים הגלגלים.
הגדר "עמעום אורות":
כיבוי האור הגבוה בפנסי החזית והדלקת האור הנמוך.
הגדר "צומת":
השטח המתהווה על ידי פגישתם של שני כבישים או יותר.
הגדר "קו עצירה":
קו לרוחב הכביש או לרוחב חלק ממנו, המסמן גבול לשם עצירת רכב.
הגדר "רחוב משולב":
דרך המיועדת למשחקי ילדים, להולכי רגל ולרכב, שבכניסה אליה הוצב תמרור המורה על "רחוב משולב".
הגדר "רכב מנועי":
רכב המונע בכוח מכני מכל צורה שהיא.
הגדר "שביל":
דרך או חלק מדרך, שאינו כביש, שהוקצה לסוג עוברי דרך.
הגדר "שטח הפרדה בנוי":
שטח הפרדה המחלק את הדרך לאורכה באמצעות התקן מוגבה מעל הכביש.
הגדר ״אורך כולל״:
המרחק בין הנקודה הקיצונית שבחזית הרכב לנקודה הקיצונית שבחלקו האחורי